Presentatie nieuwe wethouders en coalitieprogramma

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2006 Woensdag 19 april 2006- hebben de vijf nieuwe wethouders die de komende vier jaar als 'de kracht van de stad' Den Bosch gaan besturen, zich voorgesteld aan de pers. Daarbij werd door de colatie PvdA/VVD/CDA en Groen Links haar programma voor de nieuwe regeerperiode gepresenteerd. Dat definitieve Collegeprogram moet nog door de raad goedgekeurd worden. Dat gebeurt in de raadsvergadering van woensdag 25 april 2006, wanneer ook de vijf wethouders worden benoemd.

De nieuwkomers Rodney Weternigs [PvdA]. rechts Geert Snijders [PvdA] en rechts de VVD-er Roderick van de Mortel, die ook als -eerst aangewezen - als loco-burgemeester fungeert. 'Deze positie is hem toegewezen vanwege zijn ervaring,' aldus Hermie van Ommeren en '...omdat de beide PvdA -collega's in het College hem deze positie uit bescheidenheid toebedeelden.' 

foto's © paul kriele, 19 april 2006.
 

Taakgebieden: 
Geert Snijders beheert de portefeuilles van Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Sociale Zaken en Welzijn, BrabantStad. 
Rodney Weterings gaat zich richten op Volkshuisvesting/Stedelijke vernieuwing, Sport en Recreatie, Cultuur, Bestuurlijke vernieuwing [zijn specialisatie].
Roderick van de Mortel die Cultuur verliest maar ten aanzien van de portefeuilles zich inzet voor Financiën en ICT, Economische Zaken, Toerisme, Personeel en organisatie, Gebouwenbeheer, Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en Stadsarchief, Afvalstoffendienst, Publieke dienstverlening.

De wethouders Bart Eigeman [Groen Links] en Jetty Eugster [r]/CDA], die beiden van het voorgaande overstapten naar het nieuwe College van B&W. foto's © paul kriele, 19 april 2006.
 

Bart Eigeman [Groen Links] krijgt als portefeuilles: Jeugd en onderwijs, Verkeer en Vervoer, Coördinatie wijkgericht werken en Grote Steden Beleid [GSB].
Jetty Eugster [CDA] neemt voor haar rekening de portefeuilles: Participatie en Zorg, Minderheden/Vluchtelingen, Openbare Ruimte [beheer/inrichting].
De raad [en het College] wordt voorgezeten door de burgemeester, maar die maakt geen deel uit van dit compromis van de vier coalitiepartijen. 

Hermie van Ommeren van de PvdA ,de grootste winnaar bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Daarom nam die partij in de persoon van de fractieleider het initiatief voor de debatten die uiteindelijk tot de samenstelling van dit nieuwe College hebben geleid. Joep Baartmans die de afgelopen weken de gesprekken met de kandidaat-partijen en de kandidaat wethouders heeft geleid. Baartmans is onder meer voormalig Statenlid van de PvdA.

foto © paul kriele, 13 maart [r] 19 april 2006[l] .
 

Het nieuwe Collegeprogramma dat de komende vier jaar bestrijkt komt hieronder uitgebreider in beeld.

Nieuw Collegeprogram , 19 april 2006. 
Vanmorgen -woensdag 19 april 2006 –hebben de vijf nieuwe wethouders zich aan de pers voorgesteld en een toelichting gegeven op het door de fracties PvdA, CDA, VVD en Groen Links voorgenomen programma. Wat gebeurde onder het motto: 'Ruimte voor de kracht van de stad'. In dat College, dat op 25 april 2006 wordt geïnstalleerd, valt - vergeleken bij de voorgaande coalitie - een lichte bijsturing te merken.
Veiligheid: De komende vier jaar gaan vooral werkgelegenheid en scholing van jongeren, de veiligheid in buurten en in de binnenstad én de leefbaarheid van de wijken spelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het toezicht [blauw, huisvaders, eigen jongeren en buurtmeesters] in de wijken toeneemt.
In het algemeen wordt op veiligheid gelet. Daar waar onveilige gebieden geconstateerd worden komen camera’s te hangen. Over die uitbreiding zijn alle fracties het eens.
Openbaar vervoer: Het nieuw College streeft er dat de binnenstad voor 2020 autoluw is. Nog veel eerder volgt de ingreep om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken door bijv. prijsverlaging en het instellen van pendeldiensten naar de stadsrand en de uitbreiding [qua faciliteiten] van de transferia. Door meer mensen in de bus te krijgen, neemt ook het autoverkeer [vervuiling] af, aldus Bart Eigeman, die onderstreept dat het doel is de druk op de binnenstad te doen afnemen.
Het hangt van de kosten af waar in Zuid [Meerendonk, onder de vijver van het Provinciehuis, of bij de Lambooybrug [Kruithoorn] een derde transferium wordt aangelegd.  

Parkeergarage Hekellaan: Een van de hete hangijzers is de parkeergarage aan de Hekellaan: de bouw ervan gaat door. De wijzigingen zin dat er meer rekening gehouden wordt met de omwonenden en het milieu. Dat laatste door maatregelen elders in de stad [autoluwe binnenstad uiterlijk in 2020] te nemen. Ook de verkeersafwikkeling op de Hekellaan zal voor een deel verplaatst –moeten - worden door de aan- en afvoerroutes uit te breiden, wellicht aan de zuidzijde.
Over de inrichting en de verplaatsing van de tennisbanen volgt nog een uitspraak. Maar de tennisvereniging de Pettelaar krijgt zeker geen 50 parkeerplaatsen in het park.
Sociaal: de gemeente zoekt naar een oplossing [ ism de werkgevers] voor de 250 ID-ers en WIW-ers [niet plaatsbaren] om hen de eerste twee jaar te subsidieren. Ook voor de andere en de nieuw te verwachten gesubsidieerde banen zal geld vrijgemaakt worden, aldus Geert Snijders, door bijv. participatiebanen te creëren.
Bedrijfspark Kloosterstraat: het bedrijfsgebied de Kloosterstraat komt ter discussie. Als er binnen de gemeentegrenzen alternatieven [A2 zone kanaalzone/Meerendonk] gevonden kunnen worden en de overheden werken mee, dan zal de Kloosterstraat meer als natuurgebied ontwikkeld worden. Die veranderende investering betekent een gelijksoortige [economische getinte] ingreep/uitgave, zegt Eugster.
A2 zone: Met de overheden [provincie en rijk] gaat de gemeente zich nog sterker inzetten op de ontwikkeling van de A2-zone. Daar komt meer zicht op
De A2-zone is een nieuw economisch hart, gelegen op de kruising van de spoorlijn naar Nijmegen en de rondweg. Jetty Eugster, geeft aan dat Rijk en Provincie voor die opzet al concrete stappen hebben gezet.
Sport: Voor de nieuwe wethouder Rodney Weterings, die sport als portefeuille kreeg toebedeeld, is sport een middel/vorm om de leefbaarheid in de wijken te bevorderen en de jeugd aan tijdsbesteding te helpen.
Volkshuisvesting: de gemeente plant 1200 woningen per jaar te gaan bouwen. Het jaarlijks bouwen van 200 huizen [koop en huur] voor starters en 400 [huur en koopwoningen] in de sociale sector wordt eerder gerealiseerd.
Herstructurering van wijken gebeurt voortaan onder het motto: eerst vervangende huizen en dan pas sloop. In Boschveld wordt voorlopig wel de eerste fase afgemaakt. Daarna gaan de plannen volgens de nieuwe criteria spelen.
Financieel: De Onroerend Zaken Belasting gaat niet omhoog. De gemeente, aldus wethouder Van de Mortel van Financiën gaat ook eigen zaken bekijken om te zien waar minder kosten gemaakt kunnen worden of waar te lange of onnodige procedures bestaan of dat er nog reserves verlaagd kunnen worden. En wellicht dat het Rijk [een circulaire heet dat] in mei nog met een meevaller komt.

Terug naar boven