Antoine Bodar valt van zijn geloof

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2003 Bodar zal gelovigen op wie euthanasie is toegepast, noch een kerkelijke uitvaart, noch een ter aardebestelling in kerkelijk grond weigeren. Die zaak ligt actueel, gezien een euthanasiegeval in Frankrijk. Daardoor verscheen voor het eerst het onderwerp euthanasie op de voorpagina van Franse kranten.
Voor zuidelijke-romaanse -  landen, zoals ook Bodar toegaf, zitten de onderwerpen euthanasie, abortus en condooms in een taboesfeer, laat staan dat  'de kerk' er zich zo direct over uitspreekt. Maar het publiek leeft met die orthodoxe standpunten vaak in strijd. Het doet wat het goed dunkt.

De nieuwe pastoor [plebaan] van de Sint Jan Bosschenaar Antoine Bodar die in zijn korte loopbaan als nieuwe plebaan van de kathedraal van het Bossche bisdom al veel lezingen heeft gehouden en nog meer reacties heeft opgeroepen. foto' s © gerard monté, 17 maart 2003 [l] en 5 oktober 2003[r].

Euthanasie: Bodar wijkt af van katholiee leer  15 oktober 2003.
De plebaan [pastoor van de St.Jan] Bodar sprak woendsdagmniddag 15 oktoer 2003 tijdens een debat in de aula van het Willem Alexanderziekenhuis [Jeroen Boschziekenhuis]. Hij haalde hierbij het- reeds kerkelijk ingehaald- standpunt aan van zelfmoorden die niet in gewijde grond begraven mochten worden.**zie noot
In die opvattingen sprak Bodar regelmatig over de meer Calvinistische Noord-Europese [en Amerikaanse] cultuur die hij plaatste tegenover de Latijnse gewoonten die er meer een is van ‘ …daar praten we niet over’. Populair vertaald in [red.]: De kerk zegt 'nee' en het volk zegt 'ja'.

Maar de plebaan bleef volhouden dat de mens het voortbestaan van het leven niet in eigen hand mag nemen omdat het leven van God geschonken is. Hierbij ging hij in tegen het humanistische standpunt van Kohnstam, ook gastspreker op het symposium van het Jeroen Bosch ziekenhuis van woensdagmiddag 15 oktober 2003. Kohnstam, oud-staatssecretaris en D’66 senator, bekrachtigde als voorzitter van de Vereniging voor Vrijwillige euthanasie [VVVE] nog eens de eigen wilsbeschikking in dit aspect.
Na Kohnstams inleiding, die de humanistische kijk op de levensbeëindiging toelichtte en het aandeel van Bodar, die de kerkelijke leer plaatste tegenover wat mensen goeddunken, volgde - geïnspireerd op beider verschillen - een ethische discussie aan de hand van sterk aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Het symposium was door het ziekenhuis in de aula van het Willem Alexanderziekenhuis belegd nav een recent opgesteld protocol over euthanasie en bedoeld ook eens de beslissing tot euthanasie te belichten ipv steeds de juridische aspecten te benadrukken.
Bodar, die zich geen stellige kerkleraar, maar meer een filosoof in dit debat toonde, sloot zijn aandeel af met: ‘Het leven is mooi, maar de dood is ook prachtig. Lijden maakt deel uit van het leven en hierin toont de kerk ook haar inconsequentie,’ aldus Bodar.

p.s.Kerkelijk begraven worden
 Op het moment dat Bodar deze cruciale zin uitsprak was de journalist van het Brabants Dagblad reeds vertrokken, waardoor Bodat zijn privé-standpunt ook niet meer in de krant van 16 oktober 2003 kon teruglezen..  .

Terug naar boven